Процедурен правилник на арбитражен съд "Арбитер Юстициарум" СНЦ

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1
(1) Арбитражният съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ е независимо сдружение с нестопанска цел, чиято организация и дейност се определят в настоящия правилник.
(2) Арбитражният съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ разрешава граждански и търговски спорове, както и спорове за попълване на празноти в договор или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това дали седалището или местожителството на едната или и на двете страни е в Република България или вън от нея.

Чл. 2
(1) Като основание за компетентност за разглеждане на споровете по чл. 1 ал.2 на Арбитражния съд се смята възложеният с арбитражно спорозумение спор, възложеният с международен договор спор, ad hoc отнасянето на спор за решаване пред съда, както и приемането на компетентността му от страните по делото съгласно разпоредбите на Закона за международния търговски арбитраж.
(2) Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. Смята се, че споразумението е писмено, ако се съдържа в документ, подписан от страните, или в размяна на писма, телекси, телеграми или други средства за съобщения.
(3) споразумение е писмено и когато ответникът писмено или с устно заявление, отбелязано в протокола на арбитражното заседание, приеме спорът да бъде разгледан от арбитража или когато участвува в арбитражното производство, без да оспорва компетентността на арбитража.
(4) Абитражното споразумение може да бъде самостоятелен договор или отделна клауза от договор.
(5) Арбитражното споразумение, включено като клауза в договор е независимо от съдържанието на договора. Нищожността на отделни части от договора не означава недействителност на арбитражната клауза.
(6) В арбитражното споразумение страните са длъжни да посочат арбитър или съответно арбитри от Списъка с арбитри към арбитражната институция, които да разгледат съответния правен спор между тях.
(7) Образуването на арбитражния съд се извършва съгласно правилата на чл.12 от настоящия правилник.


II. АРБИТРАЖНA ПРОЦЕДУРА

Чл. 3
(1) При решаване на споровете по чл. 1, ал. 2 се прилага процедурата, определена с този правилник, освен ако страните не са уговорили друго.
(2) Страните могат да уговорят процедура, която Арбитражният съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ трябва да спази, освен ако тя не противоречи на императивни правни норми, на приложимия за този арбитраж закон или на принципите на този правилник.

Чл. 4
(1) Арбитражното производство започва с подаване на исковата молба до Арбитражния съд.
(2) Исковата молба се счита подадена, в деня , в който е регистрирана с входящ номер от секретаря на Арбитражния съд във входящия регистър, а ако се подава по пощата или чрез куриер – в деня на получването, отбелязан на клеймото или товарителницата.

Чл. 5
(1) Исковата молба трябва да съдържа:
1. пълната идентификация на страните; 2. адрес на страните, телефон, телефакс, електронен адрес; 3. цената на иска; 4. изложение на обстоятелствата, на които се основава искът; 5. в какво се състои искането; 6. името на арбитъра и неговия заместник или искане те да бъдат назначени от Председателя на Арбитражния съд; 7. опис на документите, приложени към исковата молба; 8. подпис на ищеца.
(2) В исковата молба ищецът е длъжен да посочи всички доказателства и да представи всички писмени доказателства за обстоятелствата, на които се основава искът.
(3) Към исковата молба трябва да бъдат приложени:
1. арбитражното споразумение, договор, или общи условия, приети от страните по договор, сключен при общи условия, съдържащи арбитражна клауза, която възлага спора на Арбитражния съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ; 2. доказателства за идентификацията на страните; 3. документ за внесена арбитражна такса и депозит; 4. преписи от исковата молба и писмените доказателства според броя на ответниците.

Чл. 6
(1) По искове за парични вземания, цената на иска е равна на претендираните права.
(2) При обективно съединени искове, цената на всеки иск се сочи поотделно.

Чл. 7
(1) Ако исковата молба не отговаря на изискванията на този правилник, Председателят дава 15-дневен срок на страната за отстраняване на нарушенията.
(2) Ако ишецът не отстрани недостатъците или не заплати арбитражна такса, делото се прекратява.

Чл. 8
(1) Ответникът има право да подаде отговор на исковата молба в 14 – дневен срок от изпращането на преписа от исковата молба заедно с представените доказателства.
(2) В срока за отговор на исковата молба, ответникът може да подаде насрещен иск, както или да направи други възражения. Насрещният иск трябва да отговаря на изискванията на чл. 5 от този Правилник.
(3) В същия срок ответникът трябва да съобщи имената на избраните от него арбитър и заместник арбитър. В случай, че ответникът посочи избрани от ищеца арбитър или заместник арбитър или не посочи такива, Председателят на Арбитражния съд ги назначава по своя преценка.
(4) В случай, че има няколко ищци или ответници и те са посочили повече от един арбитър, Председателят отределя един измежду избраните за делото и един резервен.

Чл. 9
(1) Преписи от исковата молба, заедно с приложенията се изпращат от Секретариата на съдта на ответника по пощата или чрез куриер, препоръчано с обратна разписка. Призовките се изпращат по куриер с обратна разписка.
(2) Всички документи могат да бъдат връчени лично на страната или на друго лице, близък на страната, която подпише призовката срещу разписка, както и на нейн представител.

Чл. 10
(1) Съобщенията, призовките и всички други документи по арбитражното дело, подлежащи на връчване се смятат за получени от съответната страна, ако са изпратени до последното и известно седалище, местожителство, обикновено пребиваване или пощенски адрес чрез препоръчано писмо, писмо с обратна разписка или с каквото и да е друго средство, което удостоверява опита то да бъде предадено. Всички документи могат да се връчват както по пощата така и чрез фирми, извършващи куриерски услуги.
(2) Документите по ал. 1 се смятат за получени и връчени и когато адресатът им е отказал да ги получи, същият не е открит на посочения адрес, или отсъства от посочения адрес, или е посочен неверен, непълен или грешен адрес, или не се е явил в пощенската служба или при съответния куриер да ги получи, ако този факт бъде удостоверен от съответния пощенски офис или куриерска фирма чрез документ издаден от същата институция.

Чл. 11 Сроковете за процесуални действия на страните започват да текат от деня, когато адресатът е получил съобщението. Ако последният ден на срока изтича в неработен ден, срокът изтича в първия следващ работен ден.

Чл. 12
(1) Арбитражният съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ решава споровете чрез арбитражни състави, които могат да се състоят от един или от трима арбитри. Арбитрите се избират от Списъка с арбитрите към арбитражната институция, надлежно публикуван на на уеб сайта на съда: www.arbjus.eu, като същият списък се явява неразделна част от този правилник.
(2) Ако арбитражният състав е от трима арбитри, всяка от страните назначава един арбитър, а двамата арбитри назначават третия в срок до 7 дни от избора на втория.
(3) В случай, че в арбитражното споразумение изрично не е посочен арбитър или арбитри или съответно не е определен изрично техния брой, се счита че страните при спазване на условията на чл.12, ал.1 от Закона за международния търговски арбитраж са уговорили следната арбитражна процедура: спорът между тях да бъде разгледан от един арбитър, определен с разпоререждане от Председателя на Арбитражния съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ по негова преценка от списъка с арбитрите към арбитражната институция, публикуван на уеб сайта на съда: www.arbjus.eu. В този случай Председателя на арбитражната институция е длъжен да определи арбитър най-късно до 7 /седем/ дни от датата, на която е постъпила исковата молба от ищеца в деловодството на арбитража. Разпореждането на Председателя на арбитражната институция е окончателно.
(4) При искове по търговски и имуществени спорове с цена на иска до 10 000 (десет хиляди) лева се провежда неприсъствено производство, като делото се разглежда въз основа на писмени доказателства и становища, от един арбитър, определен от председателя на Арбитражната съд в срок от 3 / три/ дни след постъпването на исковата молба, освен ако друго не е уговорено от страните в арбитражното споразумение, при изрично спазване на разпоредбата на чл.30 от Закона за международния търговски арбитраж.
(5) Страните могат да изберат арбитър или арбитри по взаимно съгласние.

Чл. 13
(1) В случай, че арбитър не приеме да гледа дело или е възпрепятстван да разгледа делото, той се замества от посочения резервен арбитър. Резервният арбитър продължава разглеждането на делото до окончателното му решаване.

Чл. 14
(1) Посоченият за арбитър представя декларация, в която декларира, че не са налице обстоятелства, които могат да породят съмнения за неговата безпристрастност.
(2) Всяка от страните може да поиска отвод на арбитър най-късно до датата на първото арбитражно заседание, ако са налице данни, че са заинтересовани от изхода на делото.

Чл. 15
(1) Искането за отвод се прави писмено до арбитражния съд, като се посочват основанията за това.
(2) Арбитражният състав се произнася по отвода освен ако арбитърът се оттегли от своята функция.

Чл. 16
(1) Ако арбитражният съд не уважи отвода, страната, която го е предявила, може в седемдневен срок от уведомяването й да поиска от Софийския градски съд да се произнесе по него.
(2) Арбитражният съд може да продължи разглеждането на делото и да постанови по него решение въпреки отвода и жалбата по ал. 1.

Чл. 17
Страните могат да направят отвод и на вещо лице на основанията посочени този Правилник. Отводът се отправя до арбитражния състав.

Чл. 18
Страните в арбитражното производство са равни. Арбитражният съд предоставя на всяка от тях възможност да защити своите права.

Чл. 19
Арбитражният състав подготвя делото за разглеждане. Когато е необходимо може да се проведе подготвително заседание.

Чл. 20
(1) Заседанията на Арбитражния съд се провеждат в град София, в неговото седалище и адрес. Езикът, на който се провежда арбитражната процедура е българският.
(2) По молба на страните или по своe решение арбитражният състав може да проведе заседанията си и на друго място. Преценката за това се извършва от арбитражния състав или съответно арбитъра.

Чл. 21
(1) На страните се изпращат призовки, в които се посочва времето и мястото, където ще се състои арбитражното заседание, страните и номера на арбитражното дело. Призовките и съобщенията трябва да бъдат изпратени най-малко 7 дни преди разглеждането на делото.
(2) Със съгласие на страните този срок може да бъде намален.

Чл. 22
(1) Делото се разглежда в арбитражно заседание, на което страните могат да участват лично или чрез надлежно овластени представители с писмено пълномощно.
(2) Невяването на редовно призована страна не е основание за отлагане на заседанието. По молба на страна, която е възпрепятствана да се яви, или по решение на арбитражния състав, делото може да се разгледа или да се отложи за друга дата, за която присъствалата страна се счита за редовно уведомена.
(3) Делото се разглежда в публично, открито арбитражно заседание.
(4) ДДелото може да бъде разгледано и решено без да се призовават страните на арбитражно заседание, само въз основа на представени от тях писмени доказателства и писмени становища по реда на чл.30 от Закона за международния търговски арбитраж. По решение на арбитражния състав страните могат да бъдат призовани на арбитражно заседание.

Чл. 23
(1) Всяка от страните трябва да представи докавателства, на които се основава искането или възражението.
(2) Арбитражният състав може да приеме за установени за доказани факти и обстоятелства, за които дадена страна не е представила доказателства, когато доказването е в тежест на същата тази страна .
(3) Представените от едната страна писмени доказателства се връчват на другата страна своевременно, като й се дава срок за запознаване с тях и за представяне на становище.
(4) Арбитражният състав може да събира доказателства по своя инициатива.
(5) Арбитрите преценяват доказателствата свободно, по свое вътрешно убеждение.

Чл. 24
Ищецът може да измени предявения иск и без съгласие на ответника. Арбитражният състав може да откаже да допусне изменението на иска, ако то би затруднило неоправдано защитата на ответника или своевременното решаване на делото. Тези правила се прилагат и за изменение на насрещния иск.

Чл.25
(1) Производтсвото може да бъде спряно по съгласие на страните, за срок не по-дълъг от три месеца.
(2) Ако в седмодневен срок след изтичане на срока по ал. 1 някоя от страните не подаде молба за продължаване разглеждане на делото, то се прекратява с разпореждане на председателя на съда.

Чл. 26
(1) За арбитражното заседание се води протокол.
(2) Поправка на протокола се допуска само с определение на арбитражния състав.

Чл. 27
Ако страните не са избрали приложим закон или избраният е недопустим, приложимото право се определя спрямо стълкновителните норми, които смята за приложими в случая.

Чл. 28
(1) Производството завършва с постановяване на арбитражно решение. Решението се постановява и обявява в 7-дневен срок от обявяването на делото за решаване от арбитражния състав.
(2) В случаите на признание на иска или отказ от него също се постановява решение.

Чл. 29
(1) Решението се взема в закрито заседание, с мнозинство на членовете на арбитражния състав. Председателят гласува последен. Ако не може да се образува мнозинство, решението се постановява от председателя.
(2) Решението трябва да бъде мотивирано
(3) Решението се изготвя от председателя и се подписва от него и членовете на арбитражния състав. Ако един от арбитрите не може или откаже да подпише арбитражното решение, председателят удостоверява това със своя подпис върху решението, с посочване на причините.
(4) Арбитърът, който остава на особено мнение, е длъжен да подпише решението незабавно, като обозначи позицията си с инициалите "о.м.". В 7 /седем/ дневен срок от подписването арбитърът е длъжен да представи в писмен вид особеното си мнение, което се прилага към решението. След изтичане на този срок се счита, че арбитърът се е отказал от особеното си мнение, като в този случай изтичането на срока се удостоверява от председателя на арбитражния състав.
(5) Когато делото се решава от един арбитър, решението се изготвя и подписва от него.
(6) Ако до изтичане на срока за представяне на писмени становища по делото, предоставен на страните от арбитражния състав, се установи, че правото на някоя от страните да бъде изслушана е било нарушено, че тя, по независещи от нея причини не е могла да се яви, както и да уведоми Арбитражния съд за тази невъзможност, че делото се нуждае от допълнителни доказателства или пък от изясняване на обстоятелства, които са от значение за правилното му решаване, арбитражният състав възобновява разглеждането на делото.

Чл. 30
Решението трябва да съдържа: 1. наименованието на Арбитражния съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ; 2. дата и място на постановяване на решението; 3. имената на арбитрите; 4. наименование на страните и другите лица, които участват в делото; 5. предмет на спора и кратко изложение на обстоятелствата по делото; 6. диспозитив на решението; 7. мотиви на решението; 8. подписи на арбитрите.

Чл. 31
(1) Решенията се съхраняват в архива на Арбитражен съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ.
(2) Арбитражното дело и постановеното решение по него е на разположение на страните и техните представители в седалището на арбитражната институция. Арбитражните дела се пазят в продължение на 12 /дванайсет/ месеца, считано от датата на постановяване на решението по съответното дело.

Чл. 32
(1) Преписи от решенията се връчват на страните лично, по пощата или чрез куриер с обратна разписка.
(2) Преписите се заверяват от секретаря на съда с неговия подпис и печата на Арбитражния съд.
(3) Преписи от решението се връчват на страните, след като арбитражните разноски бъдат изцяло заплатени.

Чл. 33
(1) Арбитражният състав по искане на всяка от страните или по свой почин, може да поправи решението относно явна фактическа грешка, която е допуснал.
(2) Искането за поправка или тълкуване на решението може да се иска от всяка страна в едномесечен срок от получаването му.

Чл. 34
Всяка от страните може да поиска допълване на решението в едномесечен срок от неговото получаване. Допълнителното решение става неразделна част от първоначалното решение.

Чл. 35
Производството се прекратява с Определение в следните случаи: 1. при оттегляне на иска 2. при сключена спогодба между страните. 3. при липса на достатъчно основания за произнасяне по съществото на спора или когато поради бездействието на ищеца производството остане без движение повече от шест месеца.


АРБИТРАЖНИ ТАКСИ И РАЗНОСКИ

Чл. 36
Арбитражните такси, тяхното изчисляване и разпределение се определят с Тарифа, която е неразделна част от този Правилник.

Чл. 37
Арбитражният състав или председателят може да задължи страните да внесат депозит за събиране на доказателства.

Чл. 38
Арбитражният състав определя възнаграждението на вещите лица, на секретарите, на преводачите, както и командировачните им пари.

Чл. 39
Арбитражните такси по неприсъствени производства се определя с Трафата, която е неразделна част от този Правилник.